måndag 17 oktober 2011

Människans värdighet

Nedan sammanfattas katekeserna lk 357-400 (eller KKK 1691-1876)!

Vari består människans värdighet?
Vi är skapade till Guds avbild/likhet och inbjudna till att bli delaktiga av gudomlig natur (2 Petr 1:4)! Moraliskt rätt liv är därmed en viktig del att visa din kärlek till Gud genom att underkasta sig Guds vilja - och låta Han göra jobbet - och därmed leva fullt ut i Kyrkans sakramentala gemenskap och få ta emot dHA:s gåvor.

Katolsk morallära är inget mindre än en kärleksrelation med Han som skapat, dött och som kommer saliggöra din själ och kropp. Människan kan med sitt förnuft och av egen fri vilja följa det gudagivna samvetet och älska det sanna, det goda och det sköna (som är avspeglingar av Honom). Att älska Gud är en livsuppgift, som kräver en insats och som har sina regler/lagar. Det är inte en lätt livsuppgift, men ett rätt sätt att vara, ja en nyskapelse i Kristus; mitt i Kristi kropps blodomlopp.

Kan människan vara god, utan Gud?
Det kan hon säkerligen inte, då allt gott kommer från Gud! "Om Gud inte finns är allt tillåtet", som Dostojevski uttryckte saken. Gud har i varje människohjärta lagt en längtan efter Honom. Att vägra vara delaktiga i Guds kärlek gör oss oförmågna att göra det goda och sanna. Helgon däremot älskar den enkla godheten, för de lever nära Guds enhet! Augustinus och Aquino skriver (ur KKK 1718);
"Hur kommer det sig då att jag söker dig, Herre? Därför att när jag söker dig, söker jag ett lyckligt liv. Så låt mig söka dig så att min själ får leva, ty min kropp lever av min själ och min själ lever av dig.

Gud ensam uppfyller människors längtan."
Kan människan vara god, utan Guds heliga katolska Kyrka?
Det kan hon säkerligen, men varför chansa? Uppenbarligen är inte Kyrkans morallära specifik för henne i allt (t.ex. mord är fel för alla), men endast i henne ges fullheten av godhet, sannhet och skönhet; så att vi kan älska Gud än mer. Att älska Gud i sitt liv, bygger på att du vet vem han är och vad han vill (del 1; läran). Men även om du har en korrekt teologi (som Fariseerna) är det utifrån gärningarna mot dessa mina minsta du skall dömas. Hela GT är en tragisk historia om hur Guds folk ofta vägrar lyda och bestraffas. När folket ödmjukade sig och lydde kom välsignelse. Samma universiella regler gäller än idag, även för andra; ty islam, mormoner, evangelikaler och ortodoxa judar växer.
 
Vad avgör om en handling är moraliskt god?
Det finns tre nivåer i människans fria ansvarsfulla handlande (som kan förminskas och försvinna pga okunnighet, arvssynd, ouppmärksamhet, våld, fruktan, okontrollerade känslor och vanor). 1) vilket är objektet för handlingen. 2) vad är målet/avsikten för handlingen och 3) omständigheterna!

ändamålen helgar inte medlen. Ont blir inte gott pga omständigheter. Mord, hädelse och äktenskapsbrott kan aldrig bli gott.Det tål att upprepas i en tid där nästan alla misstror objektiva moraliskt bindande och universiella sanningar. Kristus, Kyrkan, Skriften, förnuftet, samvetet och all mänsklig erfarenhet går på tvärs mot vår kulturs dogmaticism; att vi konstruerar vår egen moral! En bättre värld, med fred, stabilitet, rättvisa, välstånd i alla relationer kräver att vi återupptäcker de moraliska principerna och dygderna. Annars går familjen, kulturen och våra själar käpprakt - bokstavligen - åt helvete

Vad menas med lidelser och samvete?
Lidelser är känslobetonade affektdelar av ett mänsligt psyke, som driver oss att handla. De viktigaste lidelserna är kärlek/hat, längtan/frutan, glädje/sorg och fruktan. De är i sig själv varken goda eller onda.

Samvetet är en del av människans innersta som är okränkbart (man får inte tvingas bryta mot det). Samvetet kan tränas och bör tränas ffa i att aldrig göra ont, gyllene regeln och respektera din nästa och hennes samvete.

Vad är dygder?
Dygd är en beständig, bestämd inriktning att göra det goda. De 4 mänskliga är klokhet, rättfärdighet, själsstyrka/mod och måttlighet (se Vish 8:7). Den kloke urskiljer vårt sanna väl och vägar att nå det. Den rättfärdige ger andra det som tillkommer dem. Den modige är fast och uthållig i att söka det goda, intill dödens rand. Den måttfulle låter viljan vara kung över instinkter/drifter/njutningar.

De teologala dygderna har Gud som ursprung och ingjuts med den helgande nåden. De 3 är tron, hoppet och kärleken (se 1 Kor 13:13). Troende tror på allt Gud har uppenbarat. Den hoppfulle längtar efter Gud och himlen och sätter förtröstan på Kristi löften och dHA:s hjälp. Den kärleksfulle älskar Gud över allt och sin nästa som sig själv.

Vad är synd?
Ord, handlingar eller önskningar som står i motsats till den eviga lagen. Det kränker Gud, sårar gemenskapen och angriper den mänskliga solidariteten. Synder kan indelas efter a) vem de är riktade mot (Gud, andra eller mig själv), b) efter tankar, ord, gärningar och underlåtelser, c) dödssynder och mindre synder och efter d) huvudsyndsområden (KKK 1866); högmod, avundsjuka, vrede, ledan, girighet, frosseri och sexuell orenhet. 


En dödssynd (är inte att förväxla med huvudssyndsområdet) är något ”allvarligt som objekt, och om den begås vid fullt medvetande och med full avsikt” (KKK 1857). Dödsynder måste ångras, biktas och förlåtas innan kommunion, då den förstör kärleken i henne, berövar den helgande nåden och kan leda till evig död (om den inte ångras).

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar