onsdag 12 oktober 2011

Treenighet i GT

GT:s lära om en enda Gud (monoteistisk Gud, skiljd från de angränsade ländernas polyteisternas) är en självklarhet, dock öppnas det dolt upp ett djupare mysterium att Gud också är en familj (tre i EN=treENighet) i dessa böcker! Det är mycket svårfångat, för det är inte böckernas bokstavliga mening, men läser du Skriften med Kyrkans tolkningsglasögon och NT för ögonen, kan man inte missa de hintar och reflexer som finns där (vilket absolut går att missa om du inte har dessa tolkningsglasögon)! Här följer några centrala bibelord, ibland med kortare kommentarer; GUDS pluralitet och mänsklighet, Gud som varelse och JHWH:s Ängel! Adam, Noaks ark, Jakob, Abraham, Isaks offer, Melkisedek (präst, kung som Abraham [Israels främste] offrar till), Josef (förkastad av de egna), Mose (herde, befriare) och Aron (präst) pekar fram mot Människosonen. Och uttåget, påskalammet, mannat, offren, lagar, tabernaklet, symboler, nådastol, syndabock, kopparorm mm pekar fram också mot Px;


1 Mos 1:1f.26; 3:8; 9:27; 11:5,7; 12:7; 16:7; 18:2, 4, 20-22, 33; 32:24, 28-30; 35:13
1 Mos 3:15 Löftet om att kvinnans säd (Gudsmoderns Son skall besegra Ondskan).
1 Mos 9.24ff; 12:1-3; 49:8ff Välsignelse över Sem (JHWH skall bo i er hydda), Abraham, Juda
2 Mos 3:2-6; 3:14(Joh 6:35; 23:21)Mitt namn är i min ängel. 21:20-21; 33:2,11,14,
4 Mos 22:20,22, 31; 24:15ff Stjärnan ur Jakob=>betlehems
5 Mos 5:24; 18:15ff JHWH:s härlighet som ses och lever => Px.

Evig framtid för Davids hus. Joshua, Domarna, Elia, Elisa, Samuel, David, Salomo (tempelbyggare, uppfylld av vishet), Esra, Nehemja, Profeterna (ex Jeremia, Jona, Amos, Hosea) pekar fram mot Människosonen;
2 Sam 7:12-16 evig framtid för Davids hus.
1 Kung 22:19, 1 Krön 17:23ff en smord av Davids ätt.
2 Krön 30:10 Sebulon, Naftali gränsar i Nasaret. (+Jes 9:1 Via Maris = väg till havet i Nasaret).
Esra 2:2; 3:2 Neh 7:7; 12:1
Job 1:6, 38:7 och 29:18 fågel fenix; + Job liknar Px (lider ber förbön inför JHWH, blir sedan upphöjd)
Ps 2:7(min Son – född); Ps 16:10f (Px ej i graven); 22 (den lidande Kristus); 24:9f (JHWH drar in i porten); 27:4 (JHWH:s ljuvlighet i templet); 28:9 (Herren = vår herde jmf Px = den gode herden);
Ps 29:1; 89:5ff JHWH:s härskara, Guds söner. Ej ensam
Ps 72:10 ((se Matt 2) Hela 72 om Kristi rike); 80:18-20 (Mannen vid högra sidan, Ansiktet lyser); 88 (Px lidande); 89:20, 27 (Px förstfödd); 93 (JHWH = konung, klädd i härlighet = Px); 96:13 (JHWH kommer för att råda över jorden);109 (den lidande Kristus);
Ps 110 (Herren säger till sin Herre, präst för evigt), 118:22(hörnsten Px)
Se även Ps 10:16; 21:5; 45:7; 89:4f; 132:12 evig kung + tron;
Ordsp 8:22, 27ff (Visheten en personifikation av JHWH som fanns FÖRE skapelsen)
H.V. Allegori om Kristus och bruden = kyrkan.
Salomons Vish 2:12-24 (Px lidande); 9:9-22 (Vishet vid världens skapelse, arbetar vid förf sida);18:15f Logos (Px) i himmelen svingar sig ner + når himlen.
Syr 24:3-8 Visheten slå läger och bo i Israel.
Jes 2:1ff (Herren skall undervisa från Jerusalem); 7:14; 8:20; 11:1-10; 32(Px + Anden mm); 44:6 (se Upp 1:8, 22:13); 45:21ff (se Rom 14:11, Fil 2:9f); 49:1-13; 52:13-53:13(kom överfl.) Se även Jes 1:18; 6:3,8; 9:6; 10:21; 11:1f; Oss, 3 * helig (Upp 4:8b), Jesus Kristus(Px) = mäktig Gud
Jes 40:13f Anden undervisar (se även Neh 9:21); 59:21 JHWH, Ande, Logos=ordet
Jer 11:49f; 23:5f; 30:8-11, 18-22 (medlare mellan Gud, människa); 31; 33:14ff; (Kristusprofetior), speciellt 33:16f intressant.
Klagv 1:12-14 den lidande Px.
Bar 3:38 Visheten levde bland människorna.
Hes 1:26, 28; 2:2,4 Px likställd med JHWH; 34:11, 23f Px likställd med JHWH = Herde
Dan 3:25 Gudasonen är ??. 7:9 är en biad (Fr+Son)
Hos 6:2 uppståndelse
Joel 3:1ff Anden utgjuts över allt kött.
Amos 9:11-15 Frälsare av Davids stam.
Mika 5:2ff (Kristus fanns före tiden = evig existens)
Hag 2:6-9 Treenig (JHWH säger; Anden finns ibland er & Px skall komma i härlighet till er)
Sak 3:1; 6:9-15; 12:8ff(JHWH genomborrad+Anden); 13:7-9 JHWH:s Ängel = Kristus = Gud
Mal 3:1; 4:5-6 (Förbundets Ängel i sitt tempel = Herre)

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar