torsdag 20 oktober 2011

Rättfärdiggörelse

Nedan sammanfattas katekeserna lk 422-433 (eller KKK 1987-2051)!

Vad menas med rättfärdiggörelse?
Rättfärdiggörelsen är Guds kärleks absolut främsta verk. Det gör oss heliga och tar bort alla våra synder, av dHA:s helgande nåd som förvärvas oss genom Kristi lidande och vår tro och Faderns adoption igenom det heliga dopet. Vi förnyas på så sätt att vi faktiskt blir delaktiga av det treeniga livets innersta. KKK 2020 lär ytterligare att; "Rättfärdiggörelsen har... som mål Guds och Kristi ära och det eviga livets gåva. Den är Guds barmhärtighets största gåva. "

Vad är nåd?
Det är Guds oförskyllda gåva, för att vi ska bli delaktig av treenighetens liv och kunna handla av kärlek till Honom. Det finns i a f 4 former av når. A) Den habituella nåden som helgar och gudomliggör oss. Den är helt beroende av Guds initiativ och övernaturlig. Den överstiger allt vad människan själv förmår. B) Aktuell nåd, som ges utifrån de omständigheter vi befinner oss i. C) Sakramental nåd. D) Och sist de särskilda nådegåvor/karismer - som har som ändamål Kyrkans allmänna bästa - varav de främsta är vishet, förstånd, råd, kraft, kunskap, fromhet och gudsfruktan (jmf med 1 Kor 12 och se KKK 1830).

Vad menas med helighet och förtjänst?
Vi är kallade till helighet. Människan kan öppna sig för Gud så mycket att Han kan helga henne till hela sitt väsen. Helgon förändrar allt, men vägen går alltid genom korset, självförnekelse och andlig kamp.

Genom kyrkans förening med Kristus, kan Gud ge förtjänster åt oss, då Han gjort oss till sina medarbetare. Goda gärningars förtjänster ska dock först tillskrivas Guds nåd (och i andra hand människors fria vilja). då det alltid är Guds godhet som är upphovet till dem. Vi behöver be om mer nåd och mer ödmjukhet att inse att allt gott vi gör, gör Gud i oss.

Har människan egen växtkraft utanför Guds bistånd eller Kyrkans hjälp?
All helgelse är Guds verk. Nåden förekommer, förbereder och väcker människans fria svar. Gud verkar utanför Kyrkans gräns, men i henne ges Guds ord, Kristi lag, sakramenten och hon lär helighetens exempel i förebilderna; Maria och alla helgon. Kyrkan är "sanningens grund och pelare" (1 Tim 3:15) och har fått uppdraget att förkunna den räddande sanningen, såväl den gudomliga uppenbarelsen som den naturliga lagen. KKK 2045 lär;
"Kyrkan blir större, växer till och utvecklar sig i takt med sina troendes ända till dess att vi ”blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet”".
Bakvänt betyder det att där Kyrkans troende misslyckas kommer människor inte vara helt utan Guds nåd. Gud verkar i allt, men drar allt centrifugalt in mot Kyrkans mitt.


Vilka blir evigt räddade?
Det är inte upp till oss att veta. Men vi kan svara med en motfråga; hur kan man gå förlorad? Enda sättet Kyrkan med säkerhet känner till är att vara totalt obotfärdig och vägra vilja ha med Gud att göra. Hur många som går förlorade eller blir frälsta är omöjligt att veta, ty det är bortom hennes kännedom. Vi har fått ett löfte att alla som söker finner.
 
Kan människan bli moraliskt god?
Ja, det är möjligt. Kristus, Maria var det och vi är kallade att imitera Honom. Ju bättre vi blir, desto mer katolska/helgonlika synes vi bli. Katolsk tro är olutherskt realistisk på denna punkt. Människan bli en helig ja-sägare, som älskar allt i rätt ordning (ordo amoris); Gud först, sedan andra och använder ting på bästa möjliga sätt.  

Är moraliska principer universiella?
Sekulära människor tror ofta att det enda vi kan vara säkra på, är att vi inte kan vara säkra på något moraliskt. Det är självmotsägande.

I alla kulturer, överallt har samma kärna av moraliska principer växt fram. Omständigheter och intentioner kan växla, men principen att mord är fel är fel överallt. Så gör inget ont, för att vinna något gott. Applicera alltid den "gyllene regeln" och respektera andra och deras samvete. Konstigt nog så vill ingen gå emot sitt samvete (även om det är obildat och felriktat). Om du ofta är i stillhet, kommer denna "mystiska" inre röst tala starkt åt dig i tystnaden. Gud är i den stilla svaga susningen (1 Kung 19:12).

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar