tisdag 18 oktober 2011

Samhälle och Moral

Nedan sammanfattas katekeserna lk 401-421 (eller KKK 1877-1986)!

Vari består människans gemenskapskallelse?
Vi är skapade till Guds avbild/likhet och inbjudna till att bli delaktiga av gudomlig natur (2 Petr 1:4)! Gud är en relation och Hans gemenskap avspeglas i vår gemenskap och broderlighet. Därför kan inte nästankärleken (jmf bud 4-10) inte skiljas från kärleken till Gud (jmf bud 1-3). I människans natur ligger ett gudomligt nedlagt behov av socialt liv, främst i familj och i ett civilt samhälle, men också i andra sammanslutningar. I allt krävs respekt för rättvisa och en rätt värdeskala (så att t ex det materiella underordnas de andliga värdena).

Vad är en subsidaritetsprincip?
Sammanslutningar på högre plan ska inte blanda sig i det som angår en samanslutning på ett lägre plan, utan understödja och låta alla beslut fattas så nära personerna som möjligt.

Vad är en legitim auktoritet?
Varje mänsklig sammanslutning behöver en legitim auktoritet, och en sådan handlar med det allmänna bästa för ögonen (vilket inkluderar bl.a. personers okränkbarhet och rättigheter, demokrati, rättsstat och fred). Ett bra samhälle är ett samhälle som gör det lätt att leva rätt (eller bra). Att slå sig fri kan vara berättigat, men "Befrielsen i evangeliets anda kan inte förenas med hat mot fienden som person – men väl med avsky mot det onda som han gör som fiende." (KKK 1933).


Vad är jämlikhet?
Att alla människor har samma ursprung, natur, värdighet och grundläggande rättigheter, då vi är Guds avbild med samma odödliga själ och är kallad till samma salighet hos Gud.


Vad är genuin solidaritet?
Att rättvist fördela resurser, i bl.a. rimlig arbetslön och rättvisare social ordning, men också av trons andliga resurser.Vad är den naturliga lagen?
I Sverige är det en sekulär självklarhet att vi själva konstruerar lagar. I katolsk filosofi (och i princip alla kulturer) utgås istället ifrån att moraliska lagar baseras på naturliga principer/lagar om - gott/ont - som är härledda ur den mänskliga naturen. Den naturliga lagen kan förstås av det mänskliga förnuftet, då den är skriven i människors hjärtan och samvete (Rom 2:15) och därmed universiellt bindande (även om inte alla levt helt efter den). Dock behöver denna kunskap kompletteras med den gudomliga uppenbarelsen som ger mer lyskraft åt det moraliska, höga och mystiska mänskliga okränkbara livet. Guds mästerliga avbilder är alltsåett eget mål i sig själv och kan inte användas som medel (som i t.ex. slavhandel, sexhandel och eutanasi). Augustinus skriver apropå naturlig/gudomlig lag (se lk 417); "Gud har skrivit lagen på tavlor därför att människorna inte lyckades läsa den i sina hjärtan."

Vad är skillnaden mellan den naturliga lagen, Torah och Kristi lag?
I de gamla förbunden förstärktes den naturliga lagens "lätttillgängliga förnuftsprinciper" av den gudomlig uppenbarelsen (=Torah), som var helig, andlig, god, men ofullständig. GT förbunden var alltså goda förberedelser för evangeliets nya lag, som förkunnades och förverkligades av Jesus, som gav oss dHA:s nåd för att vi skulle kunna förverkliga den. Den nya lagen finns i Kristi liv och förkunnelse (med bergspredikan i Matt 5-7 - som dess främsta uttryck) och i Kyrkans undervisning. Inga kommentarer :

Skicka en kommentar