onsdag 12 oktober 2011

Kyrkan

Nedan sammanfattas katekeserna (lk 147-195 eller KKK 748-962). Ämnet: OCH PÅ EN, HELIG, KATOLSK OCH APOSTOLISK KYRKA" från TB!


Vad betyder Kyrka och vad för symboler finns för henne (lk 147f)?
Hon är det folk som Gud "kallat samman" (="ekklesia") och förenar över hela världen - genom dem som tror och i dopet är Guds söner och döttrar - lemmarna i Kristi kropp och dHA:s tempel! Hon symboliseras genom Kristi kropp med bilder från herdens (fårahus, hjord, får), jordbrukarens (åker, olivträd, vingård) vistelseortens (boning, klippa, tempel) eller familjelivet (brud, moder, familj)! Skriften är jord(hjord)nära!

Kyrkan (=kyriake på gr) är precis som arken som vi måste borda för att räddas! Det kyrkoskeppet kan inte sjunka, det är en gudomlig helgonverkstad! Faktum är att; "”Världen skapades för kyrkans skull”...Gud skapade världen för att den skulle få del av hans gudomliga liv. Denna delaktighet blir verklighet genom att människorna ”kallas samman”i Kristus. Och denna ”församling” är kyrkan. Kyrkan är målet för allt." (KKK 760)!

Vad är Kyrkan och dess auktoritet?
Grundad av Jesu ord och handlingar, ffa i Jesu död och uppståndelse! Uppfylld av dHA (genom bl.a. Guds Ord, sakramenten, dygderna, nådegåvor och ämbete) och når sin fulländning vid tidens slut (se KKK 778)! Hon är sänd att förkunna och upprätta Guds rike i hela världen och göra alla till ett enda folk! Hon är jordens salt och världens ljus (därför också hatad, men ofta älskad)! Kyrkan är förenad med sin Herre på det mest intima sättet - i eukaristin - och bildar en enda kropp - vars enhet förverkligas i mångfalden av lemmarna under ett huvud (himelskt o jordisk)! Katolska Kyrkan grundades av Jesus, byggdes på apostlarnas grund och de tidigaste författarna (KyrkoFäderna) vittnar om henne (protestanter bröt sig ifrån denna enhet, genom sina respektive protester)! I Kyrkan har Gud uppenbarat fullheten av tron (som finns i fröform i Tradition och senare Skrift)! Utan den sanna Kyrkan kan vi omöjligt få en sann Gudsbild, då vi är dömda till att omtolka och snedtolka Skriften, Traditionen och hela Guds uppenbarelse! Som Augustinuscitatet säger i KKK 119; “Jag skulle inte tro på evangelierna, om inte katolska kyrkans auktoritetfick mig att göra det…”! Kyrkan är den ofelbara uttolkaren utan den oförvanskade Uppenbarelsen (i Tradition och Skrift)! Kyrkan är sanningens grund och pelare (1 Tim 3:15) och hon skrev, kanonifierade och avskrev Skriften! "Sola Scriptura" är självmotsägande se vidare bl.a. här! Alla - hela Guds folk - har funktion, ansvar och tjänst i denna prästerliga, profetiska och konungsliga Kristi kropp (KKK 783)!

Vad betyder att vara; "en, helig, katolsk och apostolisk"?
Guds kärlek vill förENa till ett, då Gud är en enda enhet! Enhet uttrycktes katolskt i bl.a. samma lära/tro (o hopp o kärlek), liturgi, liv och ledarskap. Kyrkans trogna delar samma sakrament, mässan samt ett liturgiskt fokus och det är/var inte likformighet eller en minsta gemensam nämnare som är grunden till enheten, utan en kroppslig organisk enhet
(med ett huvud). En kropp har fysikalitet och struktur, vilket inkluderar de tre urkyrkliga ämbetena; biskop, präst och diakon! Ämbetena blir de som den enade Kyrkan mycket tidigt växer fram inunder och hon växte snabbt. Kristus lovade att vara med sin Kyrka och hon höll fast vid Jesu budskap! Endast i detta ENda kan alla frälsningsmedlen erhållas i fullhet och i enhet mellan alla folk! Kyrkans själ och väsen är en enda (KKK 813)!

Kyrkan har alltid behållit sin helighet, för hon hör Kristus till och Anden ger henne liv med kärleken (lk 164)
. Kyrkan är helig genom sin grundare, för Jesus har givit Kyrkan sin gudomliga kallelse och principerna för hennes lära och liv. Kristus är också hennes mål och mässans mittpunkt, men Han har även givit en moralisk helighet till Kyrkans lemmar; speciellt helgonen! Kyrkan är inte utan syndare, men är i sitt väsen utan synd. Ingen religion har fostrat så många heliga människor, eller haft så heliga ledare som Kyrkan, som omvandlat bestialiska samhällen till helighetstörstande kulturer. Detta helighetsideal är högst smittsamt, och därför har ingen religion gett människan så mycket; material för hennes Gudslängtan, bröd för hennes hunger eller stillhet för människor som sökt. Vår eviga osläckbara Gudslängtan har sin fullkomning i världens äldsta organisations inre. Ingen tro har förmått så många människor att ta emot martyrskapet med sådan värdighet, eller fått människor att axla lidandet med sådant lugn och inget har haft så många underverk bundet till sig.

Kyrkan behöll sin katolicitet (gr.”
katholikos”= universellitet, fullhet, helhet eller det hela), trots att språk, kultur, spiritualitet och seder skiljde folken åt. Kyrkan bär och förvaltar fullheten (tron i sin helhet)! Katoliciteten består också i att hon innehåller alla sorters människor i alla kulturer och tider. Katoliciteten finns också i hennes biskopliga styrelseskick, där auktoriteten var samlad. Katolsk är hon till sist också för att olika lokalkyrkor underordnade sig konciliebeslut. Märk väl att ingen i den tidiga Kyrkan hade en definierad helig Skrift att luta sig tillbaka mot, även om stora delar av NT lästes i gudstjänsterna. Kyrkan behöll alltså alltid sin enhet och apostolicitet, vilket inkluderar apostlarnas grund (Ef 2:20); biskopsämbetet (förmedlat genom apostolisk succession, se Apg 1), apostoliskt liv och lära. Hennes kroppslighet var utbredd i hela världen genom ämbetena, liturgin, läran, sakramenten och bekännelsen. Hon är den som sluppit från de starka bindningarna till en nation eller en kultur. Hon är den enda katolska - i betydelsen universella - Kyrkan. Kyrkan är spridd i varje del av världen och ändå med samma apostoliska grundtro, dock inte likriktad eller med endast en enda fromhetstyp. Kyrkans tro är densamma idag, igår och i framtiden i alla tider och kulturer!

Vad betyder att "utanför Kyrkan finns ingen frälsning"?
All frälsning sker genom Jesus! Kyrkan är Kristi kropp! Så frälsningenär bunden til Kyrkan!

I kyrkor och samfund som skiljt sig från den fulla gemenskapen med Kyrkan, finns många element av helgelse o sanning! De är inlemmade med Kristus genom dopet! (lk 163) Dock är splittringen en skandal, se redan vad Paulus tycker om 1 Kor 1-3!

Våra bröder är inte fullt inlemmade - men kommer dock inte automatiskt till helvetet, se här - dock med viss gemenskap med Kyrkan! De okristna behöver inte nödvändigtvis hamna vilse, då de som uppriktigt söker Gud och under inflytande av nåden bemödar sig att uppfylla Guds vilja kan Gud rädda! Dock motsätter inte detta missionsbefallningen och Kyrkans uppdrag att döpa och förkunna eu-angelion och fira eu-charistin! Kyrkan förkunnar och lever Sanningen (utan att reducera eller trivialisera)! Allt gott och sant och rätt och skönt i andra livsåskådningar är en förberedelse för evangeliet!

Med judarna är Kyrkan särskilt förbunden, då denna tro redan är ett svar på den Uppenbarelse som getts (KKK 839ff), se även här! En jude som blir katolik, ser sig som fullvärdigare judar! Judendomen fullkomnas i Kyrkans mitt!

All religionsdialog och ekumenik hittills har skett genom att förenas i det gemensamma se speciellt KKK 821); Skriften, KyrkoFäderna och ytterst i treenig Gud själv! Om vi böjer våra knä för Gud, kommer Gud slå våra kloka huvuden ihop till en, helig, katolsk och apostolisk Kyrkokropp! Ibland kan gemensamma hand-tag (t.ex. samarbete, diakoni, jesusmarcher, pilgrimsvandringar) och hjärtslag (bön, förnyelse, omvändelse) leda huvudena vidare! Anden kommer göra oss till ett, så varför inte börja nu!

Vad betyder "de heligas samfund" ?
Att vara en del av de heligas gemenskap betyder att att kyrkans lemmar är delaktiga i det heliga; tron, sakramenten - speciellt eukaristin och de andliga nådegåvorna! I dess rot finns Kärleken (lk 194)!

Det betyder också gemenskap mellan personer; på jorden, i skärselden och i Guds fullständiga härlighet; där vi redan tillsammans är en ENda gudomlig familj (lk195)! Helgon omvandlade denna värld och kan omvandla den igen! Utan helgon självdör samhällen! Vi kan be om förbön hos dem; "Helgonens förbön. ”Just därför att de som är i himlen är närmare förenade med Kristus stärker de hela kyrkan i hennes strävan mot helighet.... De upphör inte att be för oss till Fadern i honom, genom honom och med honom." (KKK 956) Kristi kropp har obegränsade odödliga band!

Hur styrs Kyrkan?
Kyrkan är inte uppfunnen av människor! Hennes auktoritet vilar inte på maktkamp (eller demokrati), hon grundades uppifrån (inte av "våra" tolkningar)! Vi vet Guds vilja via magistratet (biskopar); ja "där biskopen är, där är Kyrkan"; som Fäderna sa! Ämbetsbärarna sändes av Jesus, som i sin tur gett ämbetet vidare till vigda män, som ofta med löften om - kyskhet, fattigdom och lydnad - vårdat och burit Guds folket! Detta tjänande ämbete är en gåva som erbjudes och skänkes Kyrkan!

Biskoparna är i gemenskap med påven medlemar i biskopskollegiet som gemensamt har del i omsorgen och ledningen om den universiella Kyrkan (lk 180) och är personligt ansvariga inför Kristus, som utrustat dem med sin egen myndighet! De kan i ekumeniska koncilier - tillsammans med påven - mer precist definiera tron/läran på ett definitivt sätt!

Påven är den ständiga och synliga principen och grundvalen för Kyrkans enhet (och så har det alltid varit, se t ex Matt 16:16ff och här, här och här)! Han är Kristi ställföreträdare och kyrkans överhuvud och herde! Hans ämbete är ofelbar när han förkunnar en lära avseende tro och moral (vilket skett minst 2 ggr i historien)! Troheten gör Kyrkan ofelbar, ty hon har aldrig fått auktoriteten att ändra Uppenbarelsen!

Om du intresseras för "hittepå", undvik Kyrkan! Att plocka russin ur kakan är inte vår grej! Allt eller inget! KyrkoModerns anrättningen/brödkakan kan tyckas tunn från utsidan (som lembasbröd, se bild), men är fullständigt näringsrik, välsmakande och mättar miljarder hungrande själar, ty "den som äter detta bröd, ska leva i evighet" (Joh 6:58)!
Antingen är det just det, eller "The Death Cookie"! Antingen J.T. Chick eller J(esus) T(rue) Church!

Vad beyder det att viga sitt liv till klosterlivet?
Några har en särskild kallelse att hängivet leva ut Kyrkans liv i kloster eller ordensliv! De vigs att i kyskhet, fattigdom och lydnad leva i bön och arbete ("ora et labora") för Kyrkans bästa! De vittnar på ett särskilt sätt om det himmelska hoppet!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar