lördag 15 oktober 2011

Kyrkan o judarna/andra

Hur kan man som katolik ska se på icke-katoliker!

Den mest populära bilden över religiös tro är f ö idag bilden om att alla vägar leder till bergets topp. Om du är muslim, hinduist, buddist, nuddist eller svenskt likgiltig spelar ingen roll. Bakgrunden till denna bergsbild är att vägarna leder uppåt, inte neråt och att vi gör vägarna, inte Gud.

Men sann religion är inte konstruerad av människor (uppåt). Sanningen kommer ner från himmelen och blir en av oss. Vi kan inte ta oss uppåt till det himmelska bergets topp av oss själva. Inte ens om vi behärskar bergsklättring och gör vår egen väg kan vi nå fram till den Onåbare. Vägen är Kristus och Gud vill i en heligt kärleksfull desperation, att alla ska komma till insikt om sanningen. Detta var anledningen till att Kristus blev människa och dog och det är därför Kyrkan tillsammans med Kyrkorna finns överallt och det är därför Gud ger varje människa den nåd som behövs, för att människan ska kunna nå evigheten.

Blir då bara några få frälsta? Exklusivism är vår tids ”dödssynd"" En av de ”dogmer” vilket Kyrkan är mest misskrediterad för är; ”utanför Kyrkan finns ingen frälsning”, på latin ”extra ecclesiam nulla salus”. Denna dogm måste sättas in i sitt sammanhang. St Cyprianus hävdade endast att det inte finns någon frälsning utanför kyrkligheten (hedningarna omnämns ej) för de heretiker (inte schismatiker) som tillhört henne och slutgiltigt brutit med henne. Att Kyrkans frälsningslära skulle vara så exklusiv att en medlem av ett visst kristet samfund inte kan nå evigheten synes för mig vara absurd, samt även högst okristligt och går rakt emot katekesens tro (KKK 819-821, 845-848, 1258-1260).

Hur blir det då med judarna? Det finns ingen motsättning i Skriften (t.ex. Mark 16:16; Joh 3:5; 14:6; Apg 2:41; 4:12; 1 Kor 5:12f; Gal 1:8; 3:27; 1 Tim 2:4; Tit 3:10 och 2 Joh 10ff) eller Traditionen (se nedan) att Gud både vill att alla ska bli frälsta och vill på ett unikt sätt använda Kyrkan. Kyrkan har existerat sedan begynnelsen. Kyrkans lära har alltid varit exklusiv och inklusiv. Det finns en väg till Gud och förmodligen flera vägar till Kristi kropp – Kyrkan.

St JUSTINUS Martyren är kyrklig inklusiv i Apologia Prima, 46;
”De som levde överenstämmande med Ordet [Logos] är kristna, även om de ansågs ateister, som grekerna Sokrates och Herakleitos.”

St THOMAS AQUINO skriver i Summa Theologica 3:68:2, att frälsning också inkluderande kan meddelas till dem som mentalt önskar bli döpta;
”Dopets sakrament kan önskas av någon på två sätt; verkligt och genom en längtan att bli döpt, vilket syns hos dem som varken är döpta eller vill bli det…och de kan inte bli frälsta eftersom de inte sakramentalt eller mentalt är inkorporerade i Kristus, vilket genom all frälsning ges.”

ANDRA VATIKANKONCILIET lär inklusivism och exklusivism, men har mera utförligt behandlat hur både de nya kyrkorna (orientaliska och ortodoxa) och nyare samfunden (anglikanska och reformatoriska) hänger ihop med Kyrkan. Jag citerar tre texter. Den första är från 1964; Lumen gentium 14f;
“Med stöd av Skriften och traditionen lär det att Kyrkan på vandring är nödvändig för frälsning... Katekumer som, drivna av den Helige Ande, uttryckligen och frivilligt ber att få bli upptagna i Kyrkan, förenas med henne genom denna åstundan (hoc ipso voto); Moder Kyrkan omfattar dem redan med kärlek och omsorg som sina egna.“... “döpta... men inte bekänner den fulla tron eller inte fasthåller vid kommunionenheten under Petri efterträdare, vet Kyrkan sig vara förbunden av flera skäl. Många håller nämnligen den heliga Skrift i ära som tros- och livsnorm och de visar en uppriktig religiös iver, de tror kärleksfullt på Gud, den allsmäktige Fadern, och på Kristus, Guds Son Frälsaren, de mottar dopets insegel och förenas därigenom med Kristus, ja de erkänner och undfår även andra sakrament i sina kyrkor eller samfund. Flera av dem är lyckliga över sin delaktighet i biskopsämbetet...“

skrivs i Unitatis redintegratio (Dekret om ekumeniken) 3;
“...samfund har skilt sig från den fulla gemenskapen med den katolska kyrkan, inte alltid utan att människor felat på båda sidor... Ty de som tror på Kristus och mottagit ett rätt dop har därigenom gjorts delaktiga – om än ofullständigt – i den katolska kyrkans gemenskap.”... ”Även om dessa från oss skilda kyrkor och samfund enligt vår uppfattning lider av brister, saknar de alltså ingalunda betydelse och vikt i frälsningsplanen. Kristi Ande vägrar ju inte att använda dem som medel till frälsning, och deras kraft kommer från den nåd och sanning som i fullhet anförtrotts den katolska kyrkan. De från oss skilda bröderna – som individer eller som samfund och kyrkor – åtnjuter dock inte den enhet som Jesus Kristus ville skänka åt alla som han har pånyttfött och gjort levande till att bilda en kropp och äga det nya livet. Det är denna enhet som den Heliga Skrift och kyrkans Tradition förkunnar. Ty endast genom Kristi katolska kyrka, som är den universella vägen till frälsning, kan man få del av nådemedlen i dess fullhet.”


Och om judarna i Nostra Aetate 4 från 1965 sägs;
”...Kyrkans frälsning hemlighetsfullt förebildats i det utvalda folkets uttåg ur träldomslandet. Därför kan Kyrkan inte glömma att hon fått Gamla Testamentets uppenbarelse genom detta folk, med vilket Gud i outsäglig barmhärtighet värdigats sluta det Gamla Förbundet, och att hon får näring från roten av det goda olivträd, där hedningarnas vilda olivgrenar är inympade. Kyrkan tror nämligen att Kristus, vår frid, genom korset har försonat judar och hedningar och i sig själv gjort de båda till ett.”...”Kyrkan fördömer alla förföljelser mot vilka människor det än må vara… beklagar hon djupt allt hat, alla förföljelser och antisemitiska manifestationer, i vilken tid och vilka personer de än må ha riktats mot judarna."


Hur hänger då judendomen och kristenheten exakt ihop? Rom 9-11 ger en hel del material. Jag tycker det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan om de båda förbundens relation till varandra. Kanske säger en bild mer än något annat. Den medeltida filosofen, teologen och mystikern Hugo av S:t Victor beskriver relationen kristendom-judendom med en bild som i dag är logotyp för Israels turistbyrå och som visar två spejare som bär en druvklase på en stång (4 Mos 13:24). ”Vinklasen är Kristus, som bärs av båda förbundsfolken tillsammans. Juden går före, den kristne följer efter. Juden ser inte vad han bär men den kristne ser.”!

Johannes Paulus II ger också ett intressant tal 1980 (på tyska) där Judendomen ses som dagens förbundsfolk i det Mosaiska förbundet, specifikt i det ”icke uppsagda förbundet”! Det är svårt att inte koppla det till som aposteln Paulus i Romarbrevet 11:29, ett ställe som Kyrkan tyvärr har historiskt försökt att systematiskt förtränga. Ja hur det än är så är Katekesen tydlig i 839f:

”Slutligen, de som ännu inte har tagit emot evangeliet är av olika skäl förbundna med Guds folk:” Kyrkans förbindelse med det judiska folket. Kyrkan, Guds folk i det Nya förbundet, upptäcker i det att hon tränger in i sitt eget mysterium, sina band med det judiska folket, ”som Gud först talade till”. Till skillnad från de andra icke-kristna religionerna är den judiska tron redan svar på Guds uppenbarelse i det Gamla förbundet. Det är det judiska folket ”som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa” (Rom 9:4-5), ty ”Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse” (Rom 11:29).

Då man för övrigt ser på framtiden strävar det Gamla förbundets folk och Guds nya folk fram mot likartade mål: de väntar på Messias ankomst (eller återkomst). Men på den ena sidan väntar man på den korsfäste och uppståndne Messias återkomst, han som erkänns som Herre och Guds Son, på den andra väntar man på Messias ankomst vid tidens slut – och dennes drag är inte kända. Det är en väntan som också innebär okunnighet om eller missförstånd av Kristus Jesus."

I punkt 598 sägs till sist: "Man får inte framställa judarna som förkastade av Gud och heller inte som förbannad"!

Jag tänker då inte kasta någon sten åt ett judiskt håll! Gud vare tack för judendomen och våra kristna bröder. Och Gud vare tack för hela hans heliga kyrka som finns i fullhet runt påven!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar