onsdag 12 oktober 2011

Syndautplånelse

Nedan sammanfattas katekeserna (lk 200f eller KKK 976-987). Ämnet: syndernas förlåtelse" från TB!

Varför är syndakännedom och syndaförlåtelsen viktig?
För att inget kan vara - för evigt - viktigare! Kyrkan (=Kristi kropp) har fått all makt - och den Helige Anden - av sin Herre; för att vara en medlare för att förlåta synder! Synd skiljer oss från det godaste, vackraste, skönaste och heligaste i Universum! Kyrkan återställer - genom Guds handlande genom henne – den intimaste Gudsrelationen!
I vårt samhälle förnekas synd, medan man misstror att någon kan bli fördömd. I antiken trodde man på synden, men misstrodde frälsning! Bland "psykologer" kan synd ses som vidskepelse och skuld som psykisk störning! Och finns ingen Gud är allt tillåtet (f ö om inte Gud fanns, skulle det inte finnas ateister heller)!
Människan är obotligt religiös och obotligt moralisk! Ibland alla religioner sticker det judisk-kristna arvet ut, då det kombinerar en djup moraliskt ideal, med djup tillbedjan!
Om Gud finns, så finns det bara i Kyrkan ETT ställe att tvätta sig ren (motbevisa mig gärna)! Om Gud älskar oss passionerat och om vi bryter kontraktet - och förnekar Kärleken, Lagen och Heligheten själv – då är vi i knipa; ty Gud ger oss det eviga övernaturliga livet! Att frälsa sig själv är omöjligt! Att återställa det brustna är den största anledningen till att Kyrkan finns! Jag blev - som Chesterthon - katolik för att få mina synder förlåtna! "Herre till vem skulle vi annars gå" (Joh 6:68f)?

Vem kan förlåta synder? (lk 201)
Endast Jesus (Mark 2:7), men redan i GT använder Gud medlare; ”...bekänna den synd han har begått och bära fram...syndoffer. Så skall prästen bringa försoning åt honom för den av dessa synder som han har begått...” (3 Mos 5:5ff och jmf med t.ex. 4 Mos 5:6f)!
I Matt 16:16ff och 18:18 lärs det än klarare;”Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen.”. Se också Joh 20:22f;
”Sedan andades han på dem och sade: Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.”.
Augustinus citeras i KKK 983;
"Om det inte fanns någon syndaförlåtelse i kyrkan, så skulle det inte finnas något hopp, ingen förhoppning om ett evigt liv och en evig befrielse. Låt oss tacka Gud som har givit sin kyrka en sådan gåva."
Vad betyder Jesu försoningsoffer för syndaförlåtelsen?
Utan den, kan inte förlåtelse ske, ty förlåtelse är inte detsamma som att glömma något eller bortse ifrån det! Verkliga skulder är verkliga och behöver betalas! GT hade rituella liturgiska djuroffer för att sona verklig skuld (tänk dig stanken och blodet från 100 000 djur som slaktas runt påsk i Jerusalem), vilket får sin fullkomning i Korset! Syndens lön är döden och med Guds egen död har döden utplånats! Hallel-u-jah!

Hur ges syndaförlåtelsen i Kyrkan? (lk 200)
Det börjar i dopet (som utplånar vår största sjukdom; vår ärvda bortvändhet i vår inkrökta arvs-synd) och fortsätter i bikten (som utplånar våra begågna dödssynder - se KKK 1854ff - som gett oss skuld, då vi gett efter för laster och ingivelser och egna begär) och fullkomnas faktisk i alla sakramenten! Vi är fria att säga ja eller nej till Gud och hans verk med oss (i bl.a. sakramentens skeende)!Ett fullhärdat nej, blir ett evigt nej och ett litet ja, kan med Guds nåd göra oss helt substantiellt delaktiga av gudomlig natur (2 Petr 1:4), ty den som söker finner (det har Han lovat)!

Bikten är hiskeligt, hemsk men hissnande, hög och humant HERRlig! Gud har givit Kyrkan nycklamakten (Gud bekräftar där uppe, vad prästerna - in persona Christi- gör där nere, se KKK 983) i försoningens ämbete (2 Kor 5:18), så att portarna alltid är öppna för syndare! Sen får vi gå och inte synda mer; gå och inte synda mer, resa oss upp och inte synda mer, falla och resa oss och falla och resa oss... till evighetens rand! "O hur saligt (och osaligt, min anm.) att få vandra hemåt vid vår Faders hand. Snart vi slutat ökenfärden och går in i Kannans land." (Cecilia/SvPs 300:1)

Hur skiljer sig protestantiska samfund, från Kyrkans syn på syndaförlåtelse?
Enligt Luther frälser Gud oss, utan att förvandla oss! Sanningen är att heliggörande och rättfärdiggörelsen hänger djupare ihop med Guds plan! Allt är nåd, men vi måste öppna oss för den och bli heliggjorda! Det är den stora gärningen som krävs; att öppna sig för Guds ocean av nåd som förvandlar allt och gör oss - som sagt - "delaktiga av gudomlig natur" (2 Petr 1:4)! Bara goda gärning ger inte himlen, men kärlekens frukter i en troendes liv gör att Gud kan låta personer växa i andligt avseende och bära himmelsk frukt! Vi kommer bli dömda utifrån de kärlekens gärningar vi gjort (se t.ex. Matt 25:40 och Jak 2) som görs i tron på att Jesu blod är allt som utgör grunden för frälsningen; men det är inte en intellektuell tro, utan en tro i hopp och genom Kärleken!

Luther sa endast tro; Kyrkan säger arbeta med fruktan och bävan på er frälsning (Fil 2:12f), för just då helgar Gud och ger oss delaktighet av gudomlig natur!

Luther separerar heliggörande och rättfärdiggörelse! Kyrkan menar att heliggörande och rättfärdiggörelse båda sker, så att människan förvandlas inifrån!

Luther förnekade den fria viljan! Kyrkan menar att vår viljan kan samarbeta med nåden!

Luther förnekar att vi har något att komma med inför Gud (vilket förnekar både helgelse och Guds verk i människan) , medan Kyrkan ser alla Guds gåvor som människan kan ta emot som just nåd och gåva! Gud ger sig själv, så att nåden förvandlar allt!

Finns det oförlåtliga synder?
Ja om du funderar om just du gjort en sådan, kan du vara säker på att just du inte gjort den! Endast otro på Gud och Hans gåvor - som förlåtelsen - ger oförlåtlighet!

Enligt KKK 982;
"Det finns inte något fel – hur allvarligt det än må vara – som den heliga kyrkan inte kan förlåta. ”Det finns inte någon människa, hur ond och skyldig hon än må vara, som inte förtröstansfullt kan hoppas på förlåtelse, förutsatt att hennes ånger är uppriktig.” Kristus dog för alla människor och han vill att förlåtelsens portar i hans kyrka alltid skall vara öppna för var och en som kommer tillbaka från synden".
Vad händer med dem som inte vill ödmjuka sig i bot och bikt?
När livet är slut ges ingen andra chans (Hebr 9:27)! Helvetets bildspråk ska förmodligen inte tas bokstavligt, men allvarligt! Det finns en som kan förstöra kropp och själ i evighet (se t.ex. Matt 10:28)! Gud kan inte tvinga sig på oss! Ja det finns enligt Pascal bara 2 sorters människor; helgon som vet att de är syndare och syndare som tror de är helgon! Gud verkar i allt med alla, men Han verkar försynt och de som inte vill ha med Honom att göra låter Han var ifred! Det är hemskt att människan är fri; fri att välja sig själv och syndens herravälde eller Gud själv och Hans gudomliggörande nåd! Hoppet är det sista som överger Gud och katoliken!

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar