onsdag 12 oktober 2011

Människan

Nedanstående är en fri sammanfattning av katekeserna (lk 66-78 KKK 355-384). Ämnet: är en fortsättning på ”JORDENS SKAPARE" från 1:a artikeln i Trosbekännelsen, där nu sist MÄNNISKANs plats utvecklas!

Vad betyder att vara Guds avbild (1 Mos 1:26f)?
Vi kan få kunskap om Skaparen och i frihet älska och tjäna Honom och få del av gudomlig natur (2 Petr 1:4) och bli alltigenom heliga! Vi är skapta för relation och delaktighet med Honom och få del av Guds eviga salighet. Så när du möter en medmänniska ta av din hatt och dina skor, för du står på helig mark!

Vad är själ och kropp?
Människan är både andlig och kroppslig som tillsammans ger en natur (vi är den felande länken). Kroppen kommer från materien, medan själen skapas direkt av Gud och är odödlig och kommer förenas med kroppen igen (vi är inte fångade i kroppen, utan själen är kroppens form, vår personlighet). Död är att skilja själ och kropp åt (inte utsläckning)!

Att reducera människan till enbart en själlös kroppslig "prins" som ploppat upp från en superapa (utan Guds kyss) eller endast en kugge i fabriksmaskineriet eller en vandrade sexualneuvros är att bli (för)gift(ad) med samtiden (läs darwinism, kommunism och psykoanal-fabet-ism)!

Hur var det i det paradisiska tillståndet?
Det var paradisiskt! Alla relationer var för varandra och harmonin med skapelsen, Skaparen och maka/maken var fullkomlig! Helighet, rättfärdighet fanns då de redan då de deltog i det gudomliga livet (lk 72; KKK 374ff)! Man och kvinna skapades komplimitärt olika i sin natur, men lika värdefulla! Familjen blev redan här den första grunden för mänskligt liv!

Vad är syndafallet?
Människan kan än idag vara självbehärskande och höja sig över girighet, sensualism och högmod! Men före syndafallet fanns bara givmildhet, kyskhet och lydnad! I o m sin olydnad kommer högmod, skam och girighet in i vår verklighet! Alla relationer bryts sönder; först Gudsrelationen (människan ville vara som Gud, utan Gud och före Gud och inte som Gud vill) sedan familjen och hela samhället (Noas ark, 1 Mos 6:5ff, se KKK 400f)!

Vad betyder arvsynd?
Efter syndafallet är människorna berövade den ursprungliga heligheten och rättfärdigheten. Det är ett mysteriskt tillstånd - inte en handling - som ges vidare genom den fallna mänskliga naturen, som därmed är underkastad okunnighet, syndabenägenhet (begärelse eller böjning till synd), lidande och död (lk 76f)!

Är människan god eller ond?
Vi är en mix (på eng: "mixed up") som ofta felaktigt sammanblandas. Luther/Kalvin menade att vi var genomonda, medan modernismen förutsätter att vi är genomgoda! Sanningen är varken eller, men mitt emellan ängel och best!

Vad hände sen?
Gud skapade världen genom sitt Ord (Joh 1:1ff och 1 Mos 1) och återköper skapelsen genom sitt Ord som blir kött och tar sin boning ibland oss. Det anas redan i protoevangeliet (1 Mos 3:15), men i NT besegrar Gud verkligen ondskan och döden med sin egen död! Syndafallet kan därför ses som en lycklig skuld - O felix culpa - som blev inlöst av en sådan Återlösare (lk 78)! Enligt KKK 389 är arvsynden baksidan av evangeliet! Ja syndafallet och korset är två motstående sidor av mänsklighetens mynt! Adam och Eva tippar ena sidan, men Maria och ffa Sonen vänder myntet rätt; med ett pris som var ofantligt stort; eviga korsmärken på den som skapat allt!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar