onsdag 12 oktober 2011

Tron

Detta är en kortare fri sammanfattning (och apologetisk utvikning) av lilla katekesens 32 (och katekesen.se 184 st) första punkter!

Varför tror jag på katolicismen?

För att den är sann, levande och skön! KK:ns tro, liv och mässa sammanfattar allt i Kristus!

Vad är tro?
Tron är en gemenskap, ytterst med Gud! Tro är också att orädd bejaka den fullhet som Gud uppenbarat i Jesus Kristus, samlat i traditionen och Skrifterna!

Ljuset har kommit i världen och mörkret (inte ens vår "dödens kultur") har inte övervunnit det (Joh 1:5).

Gud har - av godhet och i kärlek - skapat oss för att få del av hans eviga liv. Han kallar, hjälper henne att söka och lära känna Honom och att älska Honom till enheten i sin familj, Kyrkan. "Du har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt till dess att det finner vila i dig" (samanfattning av lk 1)!

Står tron i motsats till vetande?
Knappast (se lk 2-5, eller KKK 159)! Vi kan veta något om Gud; a) genom skapelsen (t.ex. allts urspung) och b) som det högsta goda och som c) den oändliga skönheten, men behöver komplettera med d) Guds uppenbarelse som är säker, ofelbar men ofullständig (ty Guds verklighet kan aldrig fullkomligt beskrivas)! Tron bygger på förnuftet, men står aldrig i motsats till förnuftet. Gud är alltings ursprung! Vi kan studera världen och se miljarders miljarders sanningar och vi kan studera KK:ns gudomliga sanningar (kanske 1000-tal) och aldrig kommer en verklig motsättning uppstå (skenbart kan det se ut så, men då är det fel på glasögona)! Jag tror pga:

"Guds egen auktoritet, då han uppenbarar sig; och han kan varken ta miste eller föra oss vilse. "Icke desto mindre ville Gud – för att den lydnad vi visar Gud genom tron skulle stämma överens med vårt förnuft – att den helige Andes inre hjälp skulle åtföljas av yttre tecken på hans uppenbarelse.” Så är Kristi och helgonens undergärningar, profeternas utsagor, kyrkans utbredning och helighet, hennes fruktbarhet och inre styrka ”säkra tecken på uppenbarelsen, anpassade åt alla människors förnuft” (KKK 156)!

Uppenbarar Gud allt från början?
Gud kommer aldrig kunna uppenbara allt! Men redan för Adam och Eva visade sig Gud och inbjöd till en intim gemenskap! Sedan förbunden med Noa, Abraham, Israel, Mose och David. Det sjunde och fullkomliga förbundet sluts i Kristus! (lk 7-8, KKK 54 ff)! Kyrkan har genom dHA fått hela uppenbarelsen (skrift och tradition=levande överförandet av Guds Ord; se 2 Tess 2:15), men kommer ständigt tränga djupare in i den! Kyrkan får ingen ny uppenbarelse (eller data), men växer till och ger ökad förståelse (jmf Joh 14:16.26; 16:13;
Ef 3:10 och 1 Tim 3:15), därför att hon är en organism (en kropp, jmf också senapsträdet i Matt 13:31b)! Kristologin, mariologin, sakramentsläran, påven:s roll och socialläran har alltihop utvecklats så här! Kärnan är densamma i alla tider, men förståelsen fördjupas (eller förstoras), då Anden leder Kyrkan rätt! De visa men ffa de heliga kommer skåda delar av Gud redan här! Välsignad vare Gud i evighet!

Är Bibeln sann?
Ja, om den läses och tolkas mha dHA och kyrkans läroämbete (lk 19)! Katolsk tro menar att Skriften inte kan förstås i total ensamhet. Kyrkans Tradition är budbäraren. Hennes biskopar har alltid burit tron! Skriftens sanning kan dock ligga på flera plan (lk 19 och KKK 115 ff) bokstavligen eller moraliskt, alegoriskt och anagogiskt!

Att "endast Skriften" (eg. min tolkning av dito) är sann är en förvridning av Kyrkans tro. Den är historielös (ej existerande före 1500-talet), ohållbar för urkyrkan (som ej hade NT); obiblisk (se t.ex. 1 Tim 3:15); ologisk (om KK skrev NT som = sanning, hur kan då KK vara lögnaktig; alltså hur kan en ofelbar skrift komma från en felbar kyrka...); och splittrande (dess frukt är 35 000 motstridiga samfund, med noll enhet)!

Hur kan tron förloras?

Den kyrkliga (vi tror) och den personliga tron (jag tror) kan förloras, genom; missförståelse (kan botas genom sökande och studier), avståndstagande från bikt/bot (ren dumhet), rädsla för närstående (kom över din rädsla), egenrättfärdighet (vilket är ursynden), teodiceproblematik (Gud kommer utplåna all ondska och vända allt ont till gott) och pga syndfulla kristna (vilket kommer finnas fram tills domedagen och därför behövs just KK)!

Vad tror en katolik på?
Vi tror på levande Gud som uppenbarat en mängd sanningar i Skrift och dess levande överföring (=Traditionen i Kyrkans mitt)! Tron är given av Gud (så att ingen ska berömma sig) och har ingen meriterande effekt. Tron måste dock levas ut i kärlek (se 1 Kor 13:13; Gal 5:6 och Jak 2:17)! Tron är ett val, en relationstrohet som går att avbryta från din sida. Men katolsk tro gör ofta att kärleken till Gud och nästan stärks; i helgonen syns den tydligast och klarast är den på korset (därför finns alltid ett krucifix mitt i varje Kyrka)! Kristus älskande till döds; är KK:ns obesegbara tro! Denne man ska torka alla tårar, ty med sin död har döden utplånats!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar